มูลนิธิศุภนิมิต
การอุปการะเด็ก คือการเข้าสู่สายสัมพันธ์แห่งความเอื้ออาทร

มูลนิธิวิสุทธิคุณ
เผยแพร่พุทธศาสนา อบรมจริยธรรมให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนยากจน และขาดแคลน สังคมสงเคราะห์ เด็กกำพร้า
คนพิการ คนชรา สาธารณะประโยชน์ต่างๆ

มูลนิธิเพื่อนช้าง
ช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในที่สุด สามารถ ดำรงพันธุ์และปรับตัวอยู่ในสภาพธรรมชาติ

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
ช่วยเหลือ เป็นที่พักพิงให้สัตว์พิการกว่า1,000 ชีวิต ทั้งหมา แมว นก เต่า ลิง ชะนี ฯลฯ ทุก ชีวิต พิกลพิการ
อันเนื่องมาจากทารุณของทั้งมือมนุษย์ และสัตว์ด้วยกัน

มูลนิธิดวงประทีป
ครูประทีปเริ่มให้การศึกษากับเด็กในสลัมเมื่อปี พ.ศ. 2511 รับค่าจ้างวันละ 1 บาท ชาวบ้านเรียกกันติด ปากว่า "โรงเรียนวันละบาท"

สภากาชาดไทย
ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยโรคเอสด์ สภากาชาดไทย