ช่วยเหลือ

การส่งเงิน

หากการส่งเงินถูกปฏิเสธหรือไม่มีผู้รับเงินจะเป็นอย่างไร

- หากส่งเงินไปแล้วถูกปฏิเสธการรับเงิน ยอดเงินจะกลับคืนไปยังต้นทาง
- ระบบเพย์สบาย จะทำการยกเลิกรายการส่งเงินทั้งหมดที่ไม่มีผู้รับภายใน 30 วัน และจะทำการคืนเงินแก่ผู้ส่งจึงทำให้เงินในบัญชี
  ของผู้ส่งมียอดเงินกลับคืนมา