ช่วยเหลือ

การส่งเงิน

สามารถยกเลิกการส่งเงินได้หรือไม่

หากผู้รับเงินยังไม่ได้ทำการเช็คอีเมล์เพื่อยืนยันการรับเงิน จะสามารถยกเลิกการส่งเงินได้ดังนี้
  - ผู้ส่งเงิน สามารถทำการยกเลิกได้ในหน้า "ประวัติธุรกรรม"
  - ผู้รับเงิน สามารถยกเลิกได้ในอีเมล์ที่แจ้งให้ยืนยันการรับเงิน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่มีบัญชีเพย์สบาย)
เมื่อมีการยกเลิกรายการ ยอดเงินจะกลับไปยังบัญชีต้นทางทันที