ช่วยเหลือ

การถอนเงิน

ทำไมจึงสั่งถอนเงินไม่ได้

- คุณสามารถถอนเงินที่ได้รับจากการรับเงินค่าสินค้าบริการ หรือการที่ผู้อื่นส่งมาให้ได้ตามจำนวน ทั้งนี้ ยอดเงินที่สามารถถอนได้
  นั้นจะแตกต่างกันตามประเภทของบัญชี หรือตามเงื่อนไขพิเศษของบริษัท
- สำหรับยอดเงินที่มาจากการเติมเงินทุกช่องทางนั้น ท่านสามารถใช้ในการซื้อสินค้า หรือส่งเงินไปยังบุคคลอื่น แต่ไม่สามารถถอน
  เงินจำนวนดังกล่าวออกจากบัญชีได้
- สำหรับการเติมเงินเข้าบัญชีเพย์สบายด้วยบัตรเครดิต จะไม่สามารถทำการสั่งถอนไปยังบัญชีธนาคารได้ เนื่องจากรายการดัง
  กล่าวจะถือเป็น "การเบิกเงินล่วงหน้าจากบัตรเครดิต" (อ่านเพิ่มเติมได้จาก "ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ" หัวข้อ 2.20)