ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การเปลี่ยนแปลงโดเมนทำอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงโดเมนเนม สมาชิกประเภทธุรกิจ
1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงโดเมนเนม สมาชิกประเภทธุรกิจ คลิก
2.  กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดเมนเนม และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
3.  แนบหลักฐานความเป็นเจ้าของโดเมนเนม
4.  นำส่งเพย์สบายโดยไปรษณีย์