ช่วยเหลือ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีเพย์สบาย

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปทำอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป สมาชิกประเภทธุรกิจ
1.  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป สมาชิกประเภทธุรกิจ คลิก
2.  กรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไป และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
3.  แนบสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีเพย์สบายพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
4.  กรณีเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่บริษัท ต้องส่งสำเนาหนังสือรับรองบริษัทใหม่ พร้อมลงชื่อและประทับตราบริษัทฯ
5.  นำส่งเพย์สบายโดยไปรษณีย์