ช่วยเหลือ

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (PAYSBUY Direct)

คำอธิบายรหัสที่เกิดจากการชำระผ่านบัตรเครดิต (error code)

Error Code Description
01 Refer to card issuer
(ใส่ข้อมูลบัตรไม่ถูกต้อง)
03 Invalid merchant
(หมายเลขร้านค้า (9 หลัก) ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่บนระบบ)
05 Do not honor
(วงเงินไม่พอ หรือ บัตรไม่อนุญาตให้ทำรายการโดย
ธนาคารผู้ออกบัตร หรือ กรอกข้อมูลบนบัตรผิดเช่น
Expire date ผิดหรือรหัส 3 ตัวหลังบัตรผิด)
12 Invalid transaction
(รายการไม่ถูกต้อง)
13 Invalid amount
(จำนวนเงินไม่ถูกต้อง เกิดจากบัตรของลูกค้าเอง)
14 Invalid account number
(หมายเลขบัตรไม่ถูกต้อง)
25 No rec. on file, acct no missing
(ไม่พบข้อมูลบัตรนี้บนระบบ)
30 Format Error
(บัตรไม่อนุญาตให้ทารายการ)
41 Pick up card (lost card)
(บัตรถูกแจ้งหาย)
43 Pick up card (stolen card)
(บัตรถูกขโมย)
51 Not sufficient funds
(วงเงินไม่พอ)
54 Expired card
(บัตรหมดอายุ)
58 Trans. Not permitted to terminal
(ระบบไม่อนุญาตให้ทำรายการ)
61 Activity amount limit exceeded
(ทำรายการเกินกำหนด เช่น บัตรถูกล็อกไม่ให้ทำรายการ
เกิน xx ครั้งต่อสัปดาห์ หรือต่อวัน เป็นต้น)
62 Restricted card
(บัตรถูกบล็อคการทำรายการด้วยสาเหตุบางอย่าง เช่น
การทำรายการนอกประเทศ หรือไม่ให้ทำรายการ Online เป็นต้น)
70 Sales amount out of range
(จำนวนเงินไม่ตรงกับเงื่อนไข)
*installment transaction only
71 Charge -to mismatch
(ใส่ข้อมูล computeMethod ไม่ถูกต้อง)
*installment transaction only
72 Product expire
(โปรโมชั่นหมดอายุ)
*installment transaction only
73 Payment term mismatch
(ใส่ข้อมูล payTerm ไม่ถูกต้อง)
*installment transaction only
74 Product not found
(ไม่พบรายการ Product ที่ระบุ)
*installment transaction only
76 Invalid Item Price
(ราคาสินค้าไม่ถูกต้อง)
*installment transaction only
91 Issuer or switch inoperative
(ระบบของธนาคารผู้ออกบัตรหรือการเชื่อมต่อขัดข้อง)
96 Sys. Malfunction or errors in fields
ระบบของธนาคารผู้ออกบัตรขัดข้อง
99 Host Access Error
(ระบบขัดข้องหรือมีการปิดระบบ)