บริการระบบรับชำระเงินออนไลน์

วิธีการเปิดใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเพย์สบาย มีดังนี้

เอกสารสำหรับการสมัครขอใช้บริการรับชำระเงินผ่านเพย์สบาย

 1. 1. แบบฟอร์มจากทางเพย์สบาย
  • แบบฟอร์มการขอเปิดบริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตพร้อมเซ็นต์ชื่อทุกหน้า (คลิกที่นี่)
  • แบบฟอร์มการขอเปิดบริการรับชำระด้วยเงินสด ผ่านแฟมิลี่มาร์ท, เทสโก้ โลตัส และบัญชีธนาคารออนไลน์ (คลิกที่นี่)
  • แบบฟอร์มการเปิดระบบผ่อนออนไลน์ (คลิกที่นี่)
  • แบบฟอร์มการขอเปิดบริการ Pay Xpress (คลิกที่นี่)
  • กรณีร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ ต้องการให้บริษัทจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมที่บริษัทเพย์สบายเรียกเก็บ กรุณากรอก แบบฟอร์ม (คลิกที่นี่)
 2. 2. เอกสารประกอบการสมัครของร้านค้า
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาเอกสารการจดทะเบียน
  • กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 90 วัน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
   กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้หนังสือจัดตั้ง และสำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น
   กรณีเป็นคณะบุคคล ใช้สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
   กรณีบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   กรณีเป็นมูลนิธิ ใช้สำเนาใบจัดตั้งมูลนิธิที่ออกโดยราชการ
   กรณีเป็นวัด ใช้สำเนาทะเบียนวัด
   กรณีเป็นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการ ใช้สำเนาเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงที่สังกัด ของหน่วยราชการ
  • เอกสาร ภ.พ. 20 (ถ้ามี)
  • สำเนาใบเสร็จค่าจด Domain Name หรือหลักฐานความเป็นเจ้าของเว็บไซต์
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทย
  • สัญญาเช่าพื้นที่ (กรณีเช่าพื้นที่)

**บริษัท / ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจเข้าข่ายธุรกิจพิเศษจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่าย อาหารเสริม/ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม/สินค้าเพื่อบริโภค ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองจากอย., สำเนาแบบแจ้งการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม, สำเนาใบอนุญาตตัวแทนจำหน่ายสินค้า หรือสำเนาใบเสร็จค่าสินค้าที่ซื้อมาจำหน่าย
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่ายสินค้าสิขสิทธิ์ จะต้องมี ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ หรือ สำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายและต้องมีใบเสร็จในการซื้อขายระหว่างคู่ค้า
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท สปา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท โรงแรม/รีสอร์ท/อพาร์ทเมท์/ห้องพัก ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม, สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง, สำเนาใบเสียภาษีโรงเรือน
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ทัวร์/ท่องเที่ยว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ส่วนลดพิเศษ จะต้องมีสัญญาคู่ค้าที่ระบุถึงความยินยอมในการมอบส่วนลด (มีการลงนามระหว่างคู่สัญญาอย่างสมบูรณ์)
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่ายสินค้าที่ต้องนำเข้า ต้องมีสำเนาใบอนุญาตในการนำเข้าจากพิธีการศุลกากร
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท เครือข่าย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเครือข่ายขายตรง
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ประกัน ต้องมีสำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกัน
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ค้าข้าว ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ให้บริการอินเตอร์เน็ต ต้องมีสำเนาใบอนุญาตให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสารทุกรายการ จะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางของบริษัท โดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท/ร้านค้าที่สมัครขอเปิดใช้บริการ

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เพย์สบาย จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ร้านค้าจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถใช้บริการได้หรือยัง

 • ทางเพย์สบายจะทำการแจ้งผลกลับทางอีเมล์ที่สมัครขอใช้บริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • หากร้านค้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการหรือเงื่อนไขการ ใช้บริการ สามารถติดต่อสอบ ได้ที่ 02-160-5463-4 ต่อ 107-108 หรืออีเมล์ directpays@paysbuy.com

การคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการ

หากมีลูกค้าชำระผ่าน บัญชีเพย์สบาย ,เงินสดที่จุดรับชำระ , ออนไลน์ แบงค์กิ้ง เพื่อชำระค่าสินค้า/ บริการให้กับร้านค้า ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% (ไม่รวม VAT 7%ของค่าธรรมเนียม) หรือ 3.75 % (รวม VAT 7%) ต่อ 1 รายการรับเงิน

การคำนวณกรณีลูกค้าชำระด้วยบัญชีเพย์สบายให้ร้านค้า สมมุติลูกค้าชำระค่าสินค้าให้คุณ 100 บาท

เมื่อคุณกด "รับเงิน" เข้าบัญชีเพย์สบาย เสียค่าธรรมเนียม 3.5 % = 3.50 บาท (100 x 3.5%)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ของ 3.5%) = 0.25 บาท (3.50 x 7%)

รวมค่าธรรมเนียมที่ถูกหักทั้งสิ้น = 3.75 บาท

เงินที่จะเข้าบัญชีเพย์สบายของคุณทั้งสิ้น = 96.25 บาท

หากมีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต ประเภท วีซ่า, มาสเตอร์, เจซีบี เพื่อชำระ ค่าสินค้า / บริการ ให้กับร้านค้า ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.745% (ไม่รวม VAT 7%ของค่าธรรมเนียม) หรือ 4% (รวม VAT 7%) ต่อ 1 รายการรับเงิน

การคำนวณกรณีลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตให้ร้านค้า สมมุติลูกค้าจ่ายด้วยบัตรเครดิต 100 บาท

เมื่อคุณกด "รับเงิน" เข้าบัญชีเพย์สบาย เสียค่าธรรมเนียม 3.74% = 3.74 บาท (100 x 3.74%)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ของค่าธรรมเนียม 3.74%) = 0.261 บาท (3.74 x 7%)

รวมค่าธรรมเนียมที่ถูกหักทั้งสิ้น = 4.00 บาท

เงินที่จะเข้าบัญชีเพย์สบายของคุณทั้งสิ้น = 96.00 บาท