วิธีการเปิดใช้บริการรับชำระเงินออนไลน์ผ่านเพย์สบาย มีดังนี้

เอกสารสำหรับการสมัครขอใช้บริการรับชำระเงินผ่านเพย์สบาย

 1. 1. แบบฟอร์มจากทางเพย์สบาย
  • แบบฟอร์มการขอเปิดบริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตพร้อมเซ็นต์ชื่อทุกหน้า (คลิกที่นี่)
  • แบบฟอร์มการขอเปิดบริการรับชำระด้วยเงินสด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส และบัญชีธนาคารออนไลน์ (คลิกที่นี่)
  • แบบฟอร์มการเปิดระบบผ่อนออนไลน์ (คลิกที่นี่)
  • กรณีร้านค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ ต้องการให้บริษัทจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าธรรมเนียมที่บริษัทเพย์สบายเรียกเก็บ กรุณากรอก แบบฟอร์ม (คลิกที่นี่)
 2. 2. เอกสารประกอบการสมัครของร้านค้า
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในกรณีที่เป็นบริษัท หรือ สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล ในกรณีที่เป็นคณะบุคคล หรือ สำเนาหนังสือรับรอง หรือ หนังสือจัดตั้ง และสำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ดูรายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th (จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า – DBD)
  • เอกสาร ภ.พ. 20 (กรณีขอใบกำกับภาษี)
  • สำเนาใบเสร็จค่าจด Domain Name หรือหลักฐานความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ตรวจเช็คข้อมูลดังกล่าวได้จาก www.jotdomain.com หรือ www.whois.com (โดยมีชื่อและที่อยู่ตรงกับที่ใช้สมัครบริการ)
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทย
  • สัญญาเช่าพื้นที่ (กรณีเช่าพื้นที่)

**หมายเหตุ (เอกสารแนบเพิ่มเติมกรณีเข้าข่ายดำเนินธุรกิจพิเศษ)

 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่าย ยา/อาหารเสริม/ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม จะต้องมีหนังสือรับรองจาก อ.ย และต้องมีใบเสร็จในการซื้อขายระหว่างคู่ค้า
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท จำหน่ายสินค้าสิขสิทธิ์ จะต้องมี ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ หรือ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายและต้องมีใบเสร็จในการซื้อขายระหว่างคู่ค้า
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท สปา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท โรงแรม จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ทัวร์/ท่องเที่ยว จะต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • **บริษัท/ร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจประเภท ส่วนลดพิเศษ จะต้องมีสัญญาคู่ค้าที่ระบุถึงความยินยอมในการมอบส่วนลด

เอกสารทุกรายการ จะต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตรายางของบริษัท โดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของบริษัท/ร้านค้าที่สมัครขอเปิดใช้บริการ

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เพย์สบาย จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 36 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ร้านค้าจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถใช้บริการได้หรือยัง

 • ทางเพย์สบายจะทำการแจ้งผลกลับทางอีเมล์ที่สมัครขอใช้บริการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • หากร้านค้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการหรือเงื่อนไขการ ใช้บริการ สามารถติดต่อสอบ ได้ที่ 02-160-5463-5 ต่อ 107-108 หรืออีเมล์ directpays@paysbuy.com

การคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการ

หากมีลูกค้าชำระผ่าน บัญชีเพย์สบาย ,เงินสดที่จุดรับชำระ , ออนไลน์ แบงค์กิ้ง เพื่อชำระค่าสินค้า/ บริการให้กับร้านค้า ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.5% (รวม vat 7%ของค่าธรรมเนียม) หรือ 3.75 % (รวม VAT) ต่อ 1 รายการรับเงิน

การคำนวณกรณีลูกค้าชำระด้วยบัญชีเพย์สบายให้ร้านค้า สมมุติลูกค้าชำระค่าสินค้าให้คุณ 100 บาท

เมื่อคุณกด "รับเงิน" เข้าบัญชีเพย์สบาย เสียค่าธรรมเนียม 3.5 % = 3.50 บาท (100 x 3.5%)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ของ 3.5%) = 0.25 บาท (3.50 x 7%)

รวมค่าธรรมเนียมที่ถูกหักทั้งสิ้น = 3.75 บาท

เงินที่จะเข้าบัญชีเพย์สบายของคุณทั้งสิ้น = 96.25 บาท

หากมีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิต ประเภท วีซ่า, มาสเตอร์, เจซีบี เพื่อชำระ ค่าสินค้า / บริการ ให้กับร้านค้า ร้านค้าจะเสียค่าธรรมเนียมการรับเงิน 3.745% (รวม vat 7%ของค่าธรรมเนียม) หรือ 4% (รวม VAT) ต่อ 1 รายการรับเงิน

การคำนวณกรณีลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิตให้ร้านค้า สมมุติลูกค้าจ่ายด้วยบัตรเครดิต 100 บาท

เมื่อคุณกด "รับเงิน" เข้าบัญชีเพย์สบาย เสียค่าธรรมเนียม 3.74% = 3.74 บาท (100 x 3.74%)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ของค่าธรรมเนียม 3.74%) = 0.261 บาท (3.74 x 7%)

รวมค่าธรรมเนียมที่ถูกหักทั้งสิ้น = 4.00 บาท

เงินที่จะเข้าบัญชีเพย์สบายของคุณทั้งสิ้น = 96.00 บาท