บริการ

ระยะเวลากาดำเนินการ

ระบบจะเริ่มดำเนินการ “ถอนเงิน” เมื่อคุณทำการ “ยืนยัน” การสั่งถอนในอีเมล์ โดยใช้เวลา 3 วันทำการ ยอดเงินจึงจะเข้าบัญชีธนาคาร (หากติดวันหยุดธนาคารจะดำเนินการในวันทำการถัดไป)